Hållbarhet

Vi jobbar systematiskt med ständiga förbättringar och kundfokus. En av våra viktigaste miljöaspekter är att förlänga livslängden på tunga fordon genom bra service och ombyggnationer.

Vårt miljö-och kvalitetsledningssystem är certifierat gentemot de internationella standarderna ISO 14001 och 9001.

Kvalitets- och hållbarhetspolicy

Lastvagnsservice är en auktoriserad Scaniaverkstad som utför service, reparationer och ombyggnationer inklusive svetsning. Vi erbjuder även arbete ute i fält. Företaget säljer nya och begagnade reservdelar samt bedriver verkstad och försäljning inom slang & hydraulik. 

Lastvagnsservice ska vara kunders och medarbetares självklara val. Vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, lagligt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Våra viktigaste miljöaspekter är:

Internt:          Kemikalieanvändning, avfallshantering, utsläpp

Kund:            Resurshushållning genom förlängd livslängd tunga fordon, återanvändning av reservdelar

Lastvagnsservice förbättringsarbete sker i hela livscykeln vilket innebär att:

 • vi håller oss ajour med förändringar i omvärlden och vår bransch.
 • vi samarbetar med miljö- och kvalitetskontrollerade leverantörer.
 • företagets fastställda mål bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan i såväl vår egen som i kunders verksamhet.
 • våra kunder och medarbetare har en öppen dialog för likvärdigt synsätt gällande leveranstid och resultat.
 • vi håller rent och snyggt och visar varandra respekt på arbetsplatsen.
 • vi jobbar aktivt med mångfald och inkludering med stöd av vår jämställdhets- och likabehandlingsplan.
 • återkommande utveckla vår kompetens för att fortsätta ligga i framkant.
 • samverka med skola och det lokala näringslivet.
 • säkerställa skydd av miljön genom rätt förebyggande och akuta åtgärder i syfte att minimera utsläpp och olyckor.
 • efterleva tillämpliga lagar och förordningar, med fokus på miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, korruption, mutor och osund konkurrens.
 • vara lyhörda för intressenters önskemål och förslag till miljö- och kvalitetsförbättringar och ständigt arbeta gemensamt för företagets utveckling.